Formularz zlecenia diagnozy odzyskania danych

Przed wysyłką warto zapoznać się ze standardowymi kwotami z cennika. W razie wątpliwości prośba o kontakt.Adres do wysyłek

Serwis Otako Patryk Mikołap
ul. Łagiewnicka 54/56 B501
91-463 Łódź
telefon: 533-534-538
email: bok@otako.pl

Kod naszego paczkomatu to: 
LOD15A – Łagiewnicka 54


Nie jesteś jeszcze gotowy do wysłania swojego urządzenia?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania 533-534-538.


Regulamin świadczenia usług.
Postanowienia ogólne.
Prawa, odpowiedzialność oraz oświadczenia.

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Serwis Otako — Odzyskiwanie danych, Patryk Mikołap z siedzibą w Łodzi na ul. Łagiewnicka 54/56 budynek B, lokal 501 (zwaną dalej SERWIS).
 • SERWIS wystawia za wykonane usługi faktury VAT w postaci elektronicznej (na podany adres e-mail) lub na żądanie w formie papierowej.
 • Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem informacji zawartych na dostarczonym nośniku lub może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania.
 • Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na nośniku danych w celu ich odzyskania.
 • Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż cennik zamieszczony na stronie SERWISU nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 • W przypadku przekroczenia danego pułapu cenowego zleceniodawca zostanie o tym poinformowany przed wykonaniem usługi.
 • SERWIS wyłącza udział swoich przedstawicieli w jakichkolwiek roszczeniach zleceniodawcy wobec osób i firm trzecich, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z otrzymanych wyników diagnozowania, lub odtwarzania danych.
 • SERWIS zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, w której posiadanie wejdzie podczas wykonywania usługi oraz do nieupubliczniania faktu korzystania przez zleceniodawcę z usług firmy.
 • Na życzenie Zleceniodawcy, SERWIS może podpisać indywidualną klauzulę zastrzeżenia i ochrony danych.
 • Koszt transportu nośnika/nośników w obie strony ponosi zleceniodawca.

Diagnoza

 • SERWIS oferuje dwa tryby diagnozy — standardowy i ekspresowy (praca rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika, z pominięciem kolejki czy innych prac).
 • Diagnoza w trybie standardowym jest darmowa.
 • SERWIS zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.
 • SERWIS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania zlecenia bez podania przyczyny.
 • SERWIS w skomplikowanych przypadkach analizy lub w razie niemożliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów lub technologii, może wydłużyć czas wykonania analizy ponad określony w zleceniu.

Odzyskiwanie danych

 • Zleceniodawca podejmuje decyzję o odzyskiwaniu danych po otrzymaniu wyników diagnozy.
 • Kopia danych zleceniodawcy jest przechowywana przez okres 14 dni od daty poinformowania o możliwości ich odbioru. Po tym okresie kopia jest bezpowrotnie niszczona.
 • W szczególnych przypadkach dane mogą być przechowane dłużej, wówczas zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za przechowanie danych.
 • Kopia danych jest bezpowrotnie niszczona po upływie 7 dni od daty przekazania ich zleceniodawcy.
 • W przypadku nieodebrania nośnika przez 30 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o wyniku diagnozy, o odzyskaniu danych lub rezygnacji z usługi odzyskiwania danych zleceniodawca zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego na procedurę odzysku.
 • Kwota będzie naliczana w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień magazynowania. Jeżeli kwota magazynowania przekroczy rzeczywistą wartość sprzętu, zostanie on zutylizowany.
 • Ze względu na ochronę własności intelektualnej i technik odzyskiwania danych, zleceniodawca zgadza się na przekazanie uszkodzonego nośnika po odzyskaniu danych na własność SERWISU, jeśli zmieniano jakiekolwiek komponenty wewnętrzne lub ingerowano w strefę serwisową.
 • W przypadku konieczności zwrócenia nośnika zleceniodawca zobowiązuje się ponieść koszt przywrócenia go do stanu sprzed odzyskiwania danych w wysokości 615 zł brutto.
 • W przypadku niepowodzenia odzyskiwania danych nośnik zostaje zwrócony bez opłat.
 • Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik wskazany przez zleceniodawcę lub udostępnione do pobrania z serwera przez 72 godziny.
 • Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT lub imiennego dokumentu sprzedaży bez jego podpisu.
 • Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.
 • Dostępne metody płatności dla zleceń wysyłkowych: przelew bankowy, BLIK — przelew na numer telefonu.
 • Dostępne metody płatności dla zleceń odbieranych w serwisie: gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy, BLIK — przelew na numer telefonu.

SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Legalność danych oraz programów znajdujących się na powierzonych przez zleceniodawcę nośnikach
 • Uszkodzenia nośników spowodowane awariami lub wadami ukrytymi mogącymi ujawnić się podczas diagnozy, lub procesu odzyskiwania danych oraz za zniszczenia dokonane przez osoby i firmy trzecie⁣.
 • Zniszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem nośnika na czas transportu lub spowodowane przez firmy transportowe.
 • Utratę gwarancji lub rękojmi w przypadku ingerencji w powierzony nośnik danych w celu wykonania usługi.
 • Spójność danych znajdujących się na przekazanym nośniku.
 • Brak możliwości odzyskania danych.

Ustalenia końcowe

 • Powyższe warunki świadczenia usług zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie RP. Wszelkie spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, należy rozstrzygać w sądzie właściwym dla siedziby serwisu.