Zlecenie Online

Wypełnij formularz i zgłoś zlecenie odzyskiwania danych

Po wypełnieniu formularza otrzymasz email z wszelkimi informacjami.

Zgłoszenie

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” informacje dotyczące przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem Polityka prywatności

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem informacji zawartych na dostarczonym nośniku lub może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania.

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na nośniku danych w celu ich odzyskania.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż cennik zamieszczony na stronie www.otako.pl nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Zleceniodawca jest świadomy, iż SERWIS jest zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT, zatem wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną wykonanych usług.

SERWIS wystawia za wykonane usługi faktury bez VAT lub paragon.

W przypadku przekroczenia danego pułapu cenowego, zleceniodawca zostanie o tym poinformowany przed wykonaniem usługi.

Serwis Otako wyłącza udział swoich przedstawicieli w jakichkolwiek roszczeniach zleceniodawcy wobec osób i firm trzecich, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z otrzymanych wyników diagnozowania lub odtwarzania danych.

Serwis Otako zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, w której posiadanie wejdzie podczas wykonywania usługi oraz do nieupubliczniania faktu korzystania przez zleceniodawcę z usług firmy.

Na życzenie Zleceniodawcy, Serwis Otako może podpisać indywidualną klauzulę zastrzeżenia i ochrony danych.

W przypadku wystawienia referencji, zleceniodawca udziela zgody na ich publikację.

Koszt transportu nośnika/nośników ponosi zleceniodawca.

Serwis Otako nie ponosi odpowiedzialności za:
- legalność danych oraz programów znajdujących się na powierzonych przez zleceniodawcę nośnikach
- uszkodzenia nośników spowodowane awariami lub wadami ukrytymi mogącymi ujawnić się podczas diagnozy lub procesu odzyskiwania danych oraz za zniszczenia dokonane przez osoby i firmy trzecie
- utratę gwarancji w przypadku otwarcia nośnika w celu wykonania usługi
- spójność danych znajdujących się na przekazanym nośniku
- brak możliwości odzyskania danych
- zniszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem nośnika na czas transportu lub spowodowane przez firmy transportowe

DIAGNOZA

Serwis Otako oferuje dwa tryby diagnozy - standardowy (według kolejności zgłoszeń do 5 dni roboczych), przyspieszony (praca rozpoczyna się z pominięciem kolejki, jednak w godzinach pracy serwisu) i specjalny (praca rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika, poza godzinami pracy).

Diagnoza w trybie standardowym jest darmowa.

Diagnoza jest dodatkowo odpłatna w przypadkach szczególnych takich jak: nośnik jest poważnie uszkodzony fizycznie, ingerencja osób lub firm trzecich w strefę serwisową/ROM/wnętrze dysków/elektronika dysków. Dodatkowy koszt to 500zł płatny z góry.

Serwis Otako zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.

Serwis Otako w skomplikowanych przypadkach analizy lub w razie niemożliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów lub technologii, może wydłużyć czas wykonania analizy ponad określony w zleceniu.

ODZYSK DANYCH

O podjęciu lub nie, procedur odtworzenia danych zlecający decyduje po otrzymaniu wyników diagnozy.

Kopia danych zleceniodawcy jest przechowywana przez okres 14 dni od daty poinformowania o możliwości ich odbioru. Po tym okresie kopia jest bezpowrotnie niszczona.

W szczególnych przypadkach dane mogą być przechowane dłużej, wówczas zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za przechowanie danych.

Kopia danych odebrana przez zleceniodawcę jest bezpowrotnie niszczona po upływie 7 dni liczona od dnia odbioru danych.

Nieodebranie nośnika przez 2 miesiące od daty poinformowania zleceniodawcy o wyniku diagnozy, o odzyskaniu danych lub rezygnacji z usługi odzyskiwania danych, skutkuje przejściem nośnika na własność firmy Otako.

Ze względu na ochronę własności intelektualnej i technik odzyskiwania danych, zleceniodawca zgadza się na przekazanie uszkodzonego nośnika po odzyskaniu danych na własność firmie OTAKO, jeśli zmieniano jakiekolwiek komponenty wewnętrzne lub ingerowano w strefę serwisową.

W przypadku konieczności zwrócenia nośnika, zleceniodawca zobowiązuje się ponieść koszt przywrócenia go do stanu sprzed odzyskiwania danych w wysokości 500 zł. W przypadku niepowodzenia odzyskiwania danych nośnik zostaje zwrócony bez opłat.

Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik wskazany przez zleceniodawcę.

Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury bez VAT bez jego podpisu.

Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej podczas odbioru lub przed wysłaniem danych.